Kvalifikacijos centras

Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras (toliau – Centras) yra Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos padalinys, įkurtas 2002 m. lapkričio 21 d.
Centro paskirtis – teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę meninio ugdymo pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, nukreiptą į meninio ugdymo pedagogų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimą.

Centras akredituotas, pagal institucijų vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu V-1045 „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ yra akredituotas trejiems metams.
Centro akreditaciją patvirtina, pažymėjimas Nr. IVP-49
išduotas 2022 m. liepos 5 d.

Informaciją apie organizuojamus renginius:
   • rubrikoje „Kvalifikacijos tobulinimo centro renginiai 2024 m.“
   • rubrikoje „Renginiai“

Kvalifikacijos tobulinimo centro kanalas Youtube nuoroda

Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas šalies meninio ugdymo pedagogams nuolatos įvairiapusiškai tobulinti kvalifikaciją bei užtikrinti tęstinį meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, nukreiptą į bendrųjų ir profesinių kompetencijų įgijimą ir naujų teorinių/praktinių įgūdžių formavimą.

Centro vizija
Dinamiškas ir modernus Centras tenkinantis šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir užtikrinantis dermę tarp individualių pedagogo poreikių, švietimo įstaigos poreikių ir nacionalinių poreikių.

Centro misija
Kurti, plėtoti ir teikti kokybiškas šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius meninio ugdymo pedagogų poreikius:

  • užtikrinti tęstinį šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, kvalifikacijos programų ir renginių planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą;
  • sudaryti sąlygas šalies meninio ugdymo pedagogams realizuoti asmeninius gebėjimus, polinkius bei siekius ir įgyti stokojamas kompetencijas, svarbias darniai įstaigos veiklai ir jos bendruomenės išsikeltų uždavinių įgyvendinimui;
  • vystyti užsienio ir šalies meno mokyklų meninio ugdymo pedagogų, konservatorijų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą;
  • stebėti, tirti ir analizuoti šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes, analizuoti pokyčius ir rengti ataskaitas;
    pagal Centro veiklas kaupti ir sisteminti metodinę ir mokomąją medžiagą.