Asmens duomenų apsauga

Už Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos duomenų apsaugą atsakinga Aušrinė Poškienė.
Pagrindinė atsakingo už duomenų apsaugą pareigūno pareiga - sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti NČMM tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi. 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-07

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

Aušrinė Poškienė
Tel. +370 5 210 0745, el.p. ausrine.poskiene@cmm.lt
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija. Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. +370 5 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

• Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo