Mokykla

Veiklos sritys
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla - gimnazijos tipo visų amžiaus tarpsnių menų mokykla, skirta išskirtinių gabumų muzikai, dailei, baletui ir šiuolaikiniam šokiui turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 7 (6)-20 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) kartu su meniniu ugdymu programas, baleto artisto modulines IV lygmens profesinio mokymo programas, šiuolaikinio šokio atlikėjo IV lygmens profesinio mokymo programas.

Gilias, virš septynių dešimtmečių, veiklos tradicijas turinti Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla pirmiausia skirta menui itin gabiems vaikams. Čia remiamasi geriausiomis Lietuvos kultūros ir švietimo tradicijomis, šalies ir Europos klasikinio meno ugdymo principais, žymiausių meno kūrėjų praktinės bei metodinės veiklos patirtimi, dirbama pagal originalias programas, ugdymo turinys praplečiamas šiuolaikinio meninio ugdymo naujovėmis ir technologijomis.

Didelė dalis garsiausių Lietuvos atlikėjų, dailininkų ir baleto artistų mokėsi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, maždaug pusė profesionalių Lietuvos muzikinių kolektyvų atlikėjų yra mokyklos auklėtiniai.

Aukšta dirbančių pedagogų kvalifikacija bei esanti materialinė bazė leidžia stiprinti mokyklos vaidmenį tobulinant menui gabių vaikų suradimo ir jų gabumų atskleidimo sistemą, mažinant šalies regionuose gyvenančių vaikų atskirtį, optimizuojant valstybės skiriamas lėšas gabių vaikų ugdymui specializuotose meninės krypties mokyklose, kuriant besimokančią bendruomenę siekti kiekvieno mokinio pažangos, saviraiškos, mokymosi poreikių tenkinimo bei aukštų mokymosi rezultatų, kurti emociškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką bei puoselėti kūrybiškumo atmosferą mokykloje.

Vizija
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla – valstybinė menų gimnazija, kurioje, integruojant skirtingas meno sritis ir taikant įvairias mokymo(si) aplinkas, savo gebėjimus plėtoja ir ugdosi konkurso būdu priimti ryškius meninius gabumus turintys šalies ir užsienio mokiniai. Mokyklos abiturientai ir absolventai įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, kurios suteikia galimybę studijuoti šalies ir užsienio meninio profilio aukštosiose mokyklose, sėkmingai konkuruoti baleto artisto darbo rinkoje.

Misija
Suteikti moksleiviams aukščiausio lygio bendrąjį ir meninį išsilavinimą, ugdyti pilietiškas, laisvas ir kūrybingas asmenybes, sudarant sąlygas po mokyklos baigimo mokytis bet kuriose pasaulio meninio profilio aukštosiose mokyklose.

Daugiau apie mokyklą