Svetaines struktura
2016-12-04

Muzikos skyriaus konsultacijos 2016-2017 m.m.

2016-05-16

Visus, norinčius stoti, iš kitų miestų į vyresnes klases (2-10kl.) kviečiame dalyvauti konsultacijose, kurių metu mokytojai galės patarti ir rekomenduoti, kaip galima būtų geriau pasiruošti stojamiesiems. Vilniaus miesto vaikams, ketinantiems stoti į vyresnes klases, skiriama tik viena solfedžio, specialybės ir bendrojo fortepijono konsultacija. Dalyvavimas konsultacinėse pamokose turi būti suderintas su pavaduotoja muzikos ugdymui Egle Čobotiene. Užpildytas anketas galite prisitatyti asmeniškai (021kab.) arba internetu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
tel. pasiteiravimui: (85) 2111207.

Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

PARAIŠKA DALYVAUTI KONSULTACINĖSE PAMOKOSE

Išsamesnę informaciją pasirinktos specialybės klausimais Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė telefonu 8-674-53451
(Skambinti darbo dienomis ir valandomis).

Stojančiųjų į muzikos skyriaus 1kl. konsultacijos

2016-04-15

Stojančiuosius į 1 klasę kviečiame į konsultacijas:

05.31      18-19 val (fortep.)
                19-20 val (stygin.)
06.01.     18-19 val (pučiam.)
                19-20 val (choras)
06.02.     18-19 val (fortep.)
                19-20 val (stygin.)
06.03.     18-19 val (pučiam.)
                19-20 val (choras)

Išankstinė registracija el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar tel. (85) 2111207

Muzikos skyriaus sekretorė Kristina Bečelytė.

Mokinių priėmimo 2016–2017 m. m. sąlygos

2016-05-29

NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 20162017 M. M.
SĄLYGOS


I.  Bendroji dalis
 
1.1. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi „Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai“ bei 3 dalimi „Tėvų (globėjų) prašymu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje“, į Nacionalinės menų mokyklos 1-ą klasę priimami 6 -7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos.
Jeigu vaikui septyneri metai sueina kitais kalendoriniais metais, tėvai pateikia pažymą iš Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės tarnybos apie vaiko brandumo įvertinimą.
1.2. Į vyresnes klases priimami moksleiviai iš visos Lietuvos, jeigu jų bendrasis išsilavinimas, amžius bei meninis pasirengimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus ir jei toje klasėje yra laisvų vietų.
1.3. Muzikos skyriuje priimame į fortepijono, smuiko, violončelės, kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijas; nuo 9-os klasės yra galimybė mokytis muzikos teorijos ir kompozicijos.
1.4. Dailės skyriuje – į bendrąją ugdymo daile programą; 11-oje klasėje mokiniai gali rinktis  grafikos, tapybos, skulptūros, dizaino, kompozicijos specializacijas.
1.5. Baleto skyriuje – į klasikinio ir modernaus/šiuolaikinio (nuo 9-os klasės)  šokio specializacijas.
1.6. Stojamuosius egzaminus vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija.
1.7. Stojamųjų egzaminų konkursinę atranką mokykla vykdo dviem etapais: stojantieji atlieka Bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalba, matematika - išskyrus pirmokus) vertinimo testą bei Meninių gebėjimų konkursinę patikrą.
1.8. Stojamuosius egzaminus galima laikyti  tik į vieną (pasirinktą) skyrių - muzikos, dailės arba baleto. Stojantieji į muzikos skyriaus 1-ą klasę, gali teikti prašymus tik į vieną specialybę.
1.9.  Priėmimo į mokyklą  vertinimo kriterijai:
1.9.1. į muzikos skyriaus 1-ą klasę – vaiko branda mokyklai , muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija, sveikatos būklė; stojant į aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios, sveikatos būklė.
1.9.2. į dailės skyriaus 1-ą klasę  – vaiko branda mokyklai ,  piešimas, kompozija, spalvinis suvokimas, sveikatos būklė; į aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką, spalvinis suvokimas, kompozicijoje aiškiai ir vizualiai atsakyti į temą, sveikatos būklė.
1.9.3. į baleto skyriaus 1-ą klasę – vaiko branda mokyklai , sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos būklė; į aukštesnes klases- meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė.  
II. Organizacinė dalis

2. Priėmimo vykdymo eiga:

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Kandidatų

registracija

Prašymai priimami nuo gegužės 2 d. iki birželio 3 d. nuo 8 val. iki 17 val.;

 (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 )
birželio 3 d. – iki 12 val. 

Centriniuose rūmuose, 103

Prašymą pateikia mokinio tėvai (globėjai).

Pavėluoti prašymai (po birželio 3 d. 12 val.) nepriimami.
Informacija tel. (8 5) 262 2871.

Stojimo dokumentai


 

Pateikiami dokumentų originalai.
Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.


Iki birželio 3  d.

12 val.

Stojantieji į 1-ą klasę kartu su prašymu pateikia gimimo liudijimo kopiją ir medicininę pažymą (originalą). Forma 027-1/A.
Stojantieji  į vyresnes klases kartu su prašymu pristato: gimimo liudijimo arba paso kopiją,  medicininę pažymą, forma 027-1/A,  (originalą) ir pažymą iš mokyklos su I-o pusmečio (arba I-II trimestro) pažymiais,  patvirtintą  klasės auklėtojo parašu ir mokyklos raštinės antspaudu (6-10 klasės).
Stojantieji į 2-5 klases  (kai nėra disciplinų  vertinimo pažymiais) iš mokyklos pateikia pažymą su trumpu moksleivio mokymosi pasiekimų vertinimo aprašu arba išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą parašu ir raštinės antspaudu.

Jeigu   mokinys lanko meno mokyklą, rekomenduojame pridėti mokytojo rekomendaciją, kurioje būtų parašyta kiek metų ir ko mokinys mokosi, jo darbo charakteristika ir kt.

Mokiniai, gyvenantys kituose miestuose, dokumentus gali atsųsti paštu. Vokas su dokumentais turi būti gautas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki stojamųjų egzaminų.

Už pašto paslaugų vėlavimą mokykla neatsako.

Stojimo mokestis

Iki birželio 3  d.

Stojamasis mokestis – 5 EUR

(už stojamiesiems egzaminams reikalingų medžiagų ir meninių disciplinų testų parengimą).

Mokėti galima mokyklos kasoje arba pavedimu per banką: LT04 7044 0600 0155 2608, SEB bankas, kodas 70440. Pervedant pinigus, būtina nurodyti „Stojimo į mokyklą  mokestis", mokinio vardą ir pavardę. Mokestis turi būti sumokėtas iki birželio 3 d. 12 val.

Testai stojantiems į 1-ą klasę  - Branda  mokyklai, bei patikra pasirinktai meno sričiai

Birželio 4 d. nuo 9 val.

Stojantiems į vyresnes klases  - Bendrųjų gebėjimų testas

Birželio 5 d. 

nuo 9 iki 11 val. 

Stojantiems į vyresnes klases - Meninių gebėjimų egzaminai

Birželio 5 d. nuo 11 val.

į muzikos skyrių – pagrindinio instrumento (arba dirigavimo), papildomo instrumento (bendrojo fortepijono), išskyrus stojančius į fortepijono specialybę  ir muzikologijos;

į dailės skyrių – piešimo, kompozicijos ir spalvinių gebėjimų egzaminus bei pristato savo kūrybinių darbų aplanką;

į baleto skyrių – klasikinio ar modernaus šokio technikos egzaminą, o taip pat vykdomi profesinių duomenų, muzikinis ir medicininis patikrinimai; stojant į modernaus šokio specializaciją rodomas savos kūrybos solo, neviršijantis 3 min.

Rezultatų

paskelbimas

Iki birželio 8 d. 12 val.

Mokyklos skelbimų lentoje ir tinklapyje skelbiami kandidatų sąrašai

Įstojusieji pateikia dokumentus ir pristato mokesčio už uniformą kvitą

Iki birželio 27 d.

Įstojusieji į mokyklos raštinę (103 kab.) pristato:

• mokinio   asmens   bylos   kopiją  (jeigu  mokykla formuoja),

• mokinio sveikatos raidos istoriją (iš mokyklos) ir pažymą 027-1/A,

• dvi nuotraukas (2,5 x 3,5),

pradinės mokyklos 4-tos klasės baigimo pažymėjimo kopiją, (stojant į 5-ą klasę)

mokymosi pasiekimų pažymėjimą (stojant į vyresnes klases)

• gimimo liudijimo kopiją,

• paso kopiją (jei išduotas pasas),

Pasirašomos sutartys su įstojusiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais)

Iki birželio 27 d.

Asmenys iki numatytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Priėmimo į mokyklą prašymo blanką galite parsisiųsti iš čia

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BALETO SKYRIŲ

2016-02-22

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BALETO SKYRIŲ
2016-2017 mokslo metams

 

  STOJANČIŲJŲ Į BALETO SKYRIŲ PATIKRINIMO TVARKA
 2016 m. stojamieji egzaminai vyks birželio 4-5 dienomis.
 Birželio 4 d. vyks priėmimas į pirmą klasę.
                             9.00 – bendrojo lavinimo testai
                             11.00 – specialybinių duomenų patikrinimas
 Birželio 5 d. vyks priėmimas į vyresnes klases.
  9.00 – bendrojo lavinimo testai
  11.00 – stojančiųjų į klasikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra
  11.00 – stojančiųjų į modernų/ šiuolaikinį šokį meninių gebėjimų konkursinė patikra

KLASIKINIS ŠOKIS
Norintys mokytis klasikinio šokio specialybę vaikai bus priimami klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą bei išraiškingumą, klausą ir koordinaciją. Stojant į 6-8 klases taip pat bus tikrinami tą klasę atitinkantys klasikinio šokio programos reikalavimai.
Konkursinės patikros metu bus tikrinami mokinių:
-          Duomenys (verstumas, lankstumas, ir kt.) bei kūno proporcijos.
-          Klausa (kad būtų drąsiau, rekomenduojame mokiniui pasiruošti padainuoti dainelę arba jos posmelį, jei moka – pagroti pianinu)
-          Koordinacija ir šokėjiškumas
-          Improvizacija ir artistiškumas
-          Taip pat vyks pokalbis su tėvais ir stojančiuoju.
-         Stojant į 5 ir vyresnes  klases mokiniai turės atlikti sutrumpintą tos klasės lygio šokio pamoką
 -        Stojant į 6 ir vyresnes klasesbūsimi mokiniai turės parodyti  paruoštą klasikinio šokio stiliaus miniatiūrą (ne ilgesnę kaip 3 min.)
Mokiniai turi ateiti apsirengę baletui tinkama apranga (mergaitės – baletinis kostiumėlis arba aptempti marškinėliai ir trumpikės,  baleto bateliai  arba kojinaitės; berniukai – aptempti  marškinėliai, aptempti šortukai, baleto bateliai arba kojinaitės). Mergaitės turi atvykti į egzaminą be pėdkelnių, tvarkingai į kuoduką surištais plaukais. Solinio muzika turi būti įrašyta į CD ir tinkama groti visuose CD grotuvuose.

MODERNUS / ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS
Moderniam/šiuolaikiniam šokiui gabūs vaikai bus priimami į 9-10 klases atsižvelgiant į jų gabumus, kūno duomenis, artistiškumą, išraiškingumą, kūrybiškumą, koordinaciją, klausą.
Stojantieji į modernaus/šiuolaikinio šokio 9-10 klases konkursinės patikros metu mokiniai:
- dalyvaus šiuolaikinio šokio pamokoje.
- bus tikrinami jų kūno duomenys (verstumas, lankstumas ir kt.), klausa ir ritmo pojūtis
- turės padainuoti dainelė arba jos posmelį, jei moka – pagroti pianinu
- pristatys savo kūrybos miniatiūrą ne ilgesnę nei 3 min. (muzika turi būti įrašyta į CD ir  
tinkama groti visuose CD grotuvuose).
- vyks pokalbis su stojančiu mokiniu bei jo tėvais (tėvų dalyvavimas privalomas)
Mokiniai pamoką turi daryti aptemptais rūbais ir mūvėdami medvilnines kojinaites arba basi (šokio bateliai nereikalingi).
Visus, norinčius stoti, kviečiame balandžio - gegužės mėn. dalyvauti konsultacinėse pamokose, kur mokytojas galės patarti ir rekomenduoti, kaip galima būtų geriau pasiruošti stojamiesiems.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS SKYRIŲ

2016-05-19

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS SKYRIŲ
2016-2017  mokslo metams

 

STOJIMO Į DAILĖS SKYRIŲ TVARKA
Į dailės skyriaus 1-ąją klasę mokiniai priimami birželio 4 d. (šeštadienį)
8.45 val. - mokiniai renkasi Dailės skyriaus patalpose registracijai.
9.00 val. - bendrojo pasiruošimo testas. 
10.00 val. - dailės testas.

Stojamieji egzaminai į dailės skyriaus vyresnes klases vyks birželio 5 d.(sekmadienį)
8.15 - 9.00 val. - registracija Dailės skyriaus patalpose.
9 val. - bendrojo ugdymo (lietuvių kalba, matematika) testas
11.15 - 14.15 val.- piešimo ir kompozicijos egzaminas.
14.15 - 15.15 val.- pietų pertrauka.
15.15 - 18.15 val.- tapybos ir kompozicijos egzaminas.

Į dailės egzaminą atsinešti:
1.    Pieštukus -1-3 vnt. (skirtingo kietumo-minkštumo)
2.    Teptukus įvairaus dydžio - 2-3 vnt.
3.    Dažus (guašas, akvarelė)
4.    Namų darbus (piešinius)

Dailės egzaminas susideda:
1.    I darbas - piešinys (darbas atliekamas pieštuku, popieriaus formatas A3)
2.    II darbas - natiurmortas (darbas atliekamas dažais, popieriaus formatas A3)
3.    III ir IV darbai - kompozicijos nurodyta tema (laisvai pasirinkta technika, popieriaus formatas A3)
Pateikiami darbai, atlikti prieš stojamuosius egzaminus (namuose, būreliuose, mokykloje).

Priėmimas vyks:
į 1-ąją kl., 
į 4-ąją kl., į 5-ąją kl., į 6-ąją kl., į 7-ąją kl., į 8-ąją kl., į 10-ąją kl.

Smulkesnė informacija tel. 8 674 53455

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MUZIKOS SKYRIŲ

2016-04-29

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MUZIKOS SKYRIŲ
2016-2017 mokslo metams


REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 1 KLASĘ
1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio daineles a cappella
2. Įsiminti ir pakartoti melodiją ar ritmo motyvą, frazę
3. Ploti ritmą

 

REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į 2-10 KLASES
Specialybės reikalavimai

Spec. fortepijonas
1. Polifonija
2. Etiudas
3. Pjesė
4. Stambios formos( variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
5. Solfedžio žinių patikrinimas
Styginiai
1. Stambios formos kūrinys
2. Dvi skirtingo charakterio pjesės
3. Nuo 9 kl. 2 d. polifonijos
4. Solfedžio žinių patikrinimas
Pučiamieji
1. Gamų patikrinimas
2. Etiudas (iš lapo)
3. Dvi skirtingo charakterio pjesės
4. Solfedžio žinių patikrinimas
Choro dirigavimas
1. Padainuoti dainą
2. Balso patikrinimas
3. Padiriguoti kūrinį, jei gali ( nuo 8 kl.)
4. Pagroti fortepijonu kūrinį
5. Solfedžio žinių patikrinimas

Solfedžio reikalavimai

1. padainuoti:
• nežinomą vienbalsį muzikinį tekstą;
• gamas, dermes;
• intervalus, akordus ir jų sprendimus;
• akordų junginį duota tonacija.
2. užrašyti vienbalsį (dvibalsį) diktantą;
3. atpažinti klausa konkrečius muzikos kalbos elementus, pvz. dermes, melodinius ir harmoninius intervalus, intervalų sprendimus, trigarsius ir keturgarsius akordus, jų jungtis ir sprendimus;
4. pakartoti (rankomis suploti) pateiktą ritmo piešinį;
5. atsakyti į elementarius muzikos teorijos klausimus.
PASTABA.Stojantieji į styginių, pučiamųjų, choro dirigavimo bei muzikos teorijos skyrių vyresnes klases dar laiko bendrojo fortepijono egzaminą.

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer
Ponia Valdereza Lenktaitis


 

LRT kultura


LRT Kultūra
 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


teo


AB TEO LT